Luật số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012 của Quốc hội về việc Ban hành Luật xử lý vi phạm hành chính