tết

tết

tet

tet

c

c

c

c

c

c

c

c

Các Luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 4 và Kỳ họp bất thường lần thứ hai

Các Luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 4 và Kỳ họp bất thường lần thứ hai

Tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV đã thông qua 06 Luật, 13 Nghị quyết và Kỳ họp bất thường lần thứ hai, Quốc hội khóa XV đã thông qua 01 Luật, 03 Nghị quyết. Trên cơ sở các luật, nghị quyết đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại các Kỳ họp nêu trên, để bảo đảm quyền được thông tin về pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ, người lao động và bạn đọc theo Kế hoạch số 1368/KH-BQLL ngày 25/8/2022 của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh về thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027”; Văn bản số 152/HĐPH ngày 16/01/2023 của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương; Trang tin điện tử Ban Quản lý Lăng trân trọng thông tin, giới thiệu những nội dung cơ bản của các Luật đã được Quốc hội thông qua và các dự án Luật được Quốc hội cho ý kiến như sau:

Luật số 91/2015/QH13 Bộ Luật dân sự

Luật số 91/2015/QH13 Bộ Luật dân sự

Bộ luật này quy định địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý về cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân; quyền về nhân thân và tài sản của cá nhân, pháp nhân trong các quan hệ được hình thành trên cơ sở bình đẳng, tự do ý chí, độc lập về tài sản và tự chịu trách nhiệm

Liên kết Website

Liên hệ/ Đặt lịch khám