bvml

bvml

HOTLINE

HOTLINE

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN MƯỜNG LA CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM MỚI, BỔ NHIỆM LẠI VIÊN CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ MỘT SỐ KHOA, PHÒNG TRỰC THUỘC – 11/6/2024

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN MƯỜNG LA CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM MỚI, BỔ NHIỆM LẠI VIÊN CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ MỘT SỐ KHOA, PHÒNG TRỰC THUỘC – 11/6/2024

Nhằm kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, quản lý các khoa, phòng, góp phần quan trọng để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Sáng ngày 11/6/2024, tại Hội trường T3 - Bệnh viện đa khoa huyện Mường La đã tổ chức Công bố quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức lãnh đạo.

Luật số 91/2015/QH13 Bộ Luật dân sự

Luật số 91/2015/QH13 Bộ Luật dân sự

Bộ luật này quy định địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý về cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân; quyền về nhân thân và tài sản của cá nhân, pháp nhân trong các quan hệ được hình thành trên cơ sở bình đẳng, tự do ý chí, độc lập về tài sản và tự chịu trách nhiệm

Liên kết Website

Liên hệ/ Đặt lịch khám