Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật

NGHỊ QUYẾT 81/2024/NQ-HĐND CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA BAN HÀNH NGÀY 17/04/2024

NGHỊ QUYẾT 81/2024/NQ-HĐND CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA BAN HÀNH NGÀY 17/04/2024

NGHỊ QUYẾT 81/2024/NQ-HĐND NGÀY 17/04/2024 QUY ĐỊNH VỀ MỨC GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH KHÔNG THUỘC PHẠM VI THANH TOÁN CỦA QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ TRONG CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CỦA NHÀ NƯỚC THUỘC TỈNH SƠN LA QUẢN LÝ

Các Luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 4 và Kỳ họp bất thường lần thứ hai

Các Luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 4 và Kỳ họp bất thường lần thứ hai

Tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV đã thông qua 06 Luật, 13 Nghị quyết và Kỳ họp bất thường lần thứ hai, Quốc hội khóa XV đã thông qua 01 Luật, 03 Nghị quyết. Trên cơ sở các luật, nghị quyết đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại các Kỳ họp nêu trên, để bảo đảm quyền được thông tin về pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ, người lao động và bạn đọc theo Kế hoạch số 1368/KH-BQLL ngày 25/8/2022 của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh về thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027”; Văn bản số 152/HĐPH ngày 16/01/2023 của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương; Trang tin điện tử Ban Quản lý Lăng trân trọng thông tin, giới thiệu những nội dung cơ bản của các Luật đã được Quốc hội thông qua và các dự án Luật được Quốc hội cho ý kiến như sau:

Triển khai Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 24/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao tinh thần, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức

Triển khai Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 24/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao tinh thần, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức

Thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 24/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao tinh thần, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; Công văn số 769/SYT-TCCB ngày 04/4/2022 của Sở Y tế Sơn La về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 18- CT/TU ngày 24/3/2022 cuả BTV Tỉnh ủy về nâng cao tinh thần, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Bệnh viện đa khoa huyện Mường La yêu cầu Trưởng các khoa, phòng thuộc Bệnh viện triển khai thực hiện những nội dung sau:

Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ

Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ

Ngày 18/9/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, có hiệu lực 20/9/2020 và thay thế cho Nghị định 34/2011/NĐ-CP về xử lý kỷ luật công chức, quy định về kỷ luật viên chức theo Nghị định 27/2012/NĐ-CP về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức, chương 6 Nghị định 112/2011/NĐ-CP về công chức xã, phường, thị trấn; nội dung liên quan đến kỷ luật cán bộ được quy định tại Nghị định 35/2005/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức.

Liên hệ/ Đặt lịch khám