NGHỊ QUYẾT 81/2024/NQ-HĐND CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA BAN HÀNH NGÀY 17/04/2024

NGHỊ QUYẾT 81/2024/NQ-HĐND NGÀY 17/04/2024 QUY ĐỊNH VỀ MỨC GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH KHÔNG THUỘC PHẠM VI THANH TOÁN CỦA QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ TRONG CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CỦA NHÀ NƯỚC THUỘC TỈNH SƠN LA QUẢN LÝ

DƯỚI ĐÂY LÀ LINK PHỤ LỤC KÈM THEO NGHỊ QUYẾT

PHỤ LỤC I - II                         PHỤ LỤC III - 5                     PHỤ LỤC III - 10

PHỤ LỤC III - 1                       PHỤ LỤC III - 6                     PHỤ LỤC III - 11

PHỤ LỤC III - 2                       PHỤ LỤC III - 7                     PHỤ LỤC III - 12 

PHỤ LỤC III - 3                       PHỤ LỤC III - 8          

PHỤ LỤC III - 4                       PHỤ LỤC III - 9


Nguồn bài viết: sonlatv.vn

Gửi bình luận

Họ và tên* Email*
Nội dung*