Triển khai Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 24/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao tinh thần, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức

Thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 24/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao tinh thần, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; Công văn số 769/SYT-TCCB ngày 04/4/2022 của Sở Y tế Sơn La về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 18- CT/TU ngày 24/3/2022 cuả BTV Tỉnh ủy về nâng cao tinh thần, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Bệnh viện đa khoa huyện Mường La yêu cầu Trưởng các khoa, phòng thuộc Bệnh viện triển khai thực hiện những nội dung sau:

1. Tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động thực hiện nghiêm Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 24/3/2022 cuả Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao tinh thần, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, viên chức (có Chị thị gửi kèm theo);
      2. Tổ chức ký cam kết thực hiện Chỉ thị lồng ghép với nội dung cam kết thực hiện việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (đã ban hành theo Kế hoạch số 54/KH-BVĐK ngày 04/3/2022); Thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh, xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; việc thực hiện trách nhiệm và xem xét trách nhiệm đối với người đứng đầu các khoa, phòng trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét xếp loại cán bộ, đảng viên, viên chức hàng năm.
      3. Các phòng chức năng và bộ phận được phân công tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị đối với cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động trong đơn vị.
Thống nhất các tiêu chí chủ yếu thực hiện ký cam kết, cụ thể:
     (1) Tiếp tục nêu cao ý thức, gương mẫu trong chấp hành kỷ luật lao động,  thời gian làm việc; làm việc chất lượng, hiệu quả,  không uống rượu, bia trước và trong giờ làm việc; 
     (2) Luôn tu dưỡng về phẩm chất chính trị, đạo đức, có lối sống lành mạnh, trong sáng, mẫu mực; 
      (3) Chấp hành và thực hiện nghiêm nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị cũng như nơi cư trú; 
      (4) Thực hiện tốt quy chế dân chủ, đoàn kết, thống nhất trong toàn đơn vị; 
      (5) Thực hiện tốt việc đối thoại với nhân dân; tiếp dân, giải quyết đơn thư; dư luận xã hội theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; 
     (6) Có tinh thần học tập nâng cao trình độ, năng lực; năng động, sáng tạo; “ dám nghĩ, dám làm”, dám đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, ra sức phấn đấu, thi đua lập thành tích, xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương ngày càng trong sạch, vững mạnh;
     (7) Gương mẫu chấp hành những quy định của Nhà nước, quy ước, hương ước của địa phương, cơ quan, đơn vị về thực hiện nếp sống văn minh, tránh xa hoa lãng phí, thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch trong việc cưới, việc tang.

                                                   Đăng tải nội dung: Phòng Tổ chức – Hành chính

https://benhviendakhoamuongla.gov.vn/Uploads/Files/chithiso18cttungay2432022neucaotinhthantrachnhiemneuguongcbccvc.pdf

Gửi bình luận

Họ và tên* Email*
Nội dung*