Giáo dục truyền thông

Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư Trung ương (khóa XII)

Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư Trung ương (khóa XII)

Triển khai thực hiện Kết luận số 80-KL/TW, ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân; theo đó mục đích, yêu cầu được xác định như sau: - Nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể và Nhân dân về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; xác định công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. - Đổi mới phương thức, nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật; sử dụng nguồn lực tài chính và huy động nguồn lực xã hội phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đảm bảo hiệu quả. - Làm tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; bảo đảm tính đồng bộ, xuyên suốt, hiệu quả giữa phổ biến, giáo dục pháp luật với xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật.

Thông từ số 03/2020/TT-BNV ngày 21/7/2020 của Bộ Nội vụ

Thông từ số 03/2020/TT-BNV ngày 21/7/2020 của Bộ Nội vụ

Quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức

Ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập

Ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập

Ngày 02/7/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1672/QĐ-UBND về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập khi thi hành nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ với doanh nghiệp, công dân.

Hưởng ứng ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết Năm 2019

Hưởng ứng ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết Năm 2019

Tình hình sốt xuất huyết (SXH) trên thế giới nói chung và khu vực nói riêng vẫn đang có nhiều diễn biến phức tạp. Thống kê cho thấy có 2,5 tỷ người sống trong vùng nguy cơ tại hơn 100 quốc gia với 50 - 100 triệu trường hợp mắc SXH mỗi năm, trong đó có 500.000 trường hợp nhập viện, 20.000 trường hợp tử vong. Có khoảng 75% số trường hợp mắc là ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và bệnh có xu hướng ngày càng tăng, đặc biệt là ở các quốc gia Đông Nam Á. Cho đến nay, bệnh sốt xuất huyết vẫn là một thách thức trong lĩnh vực y tế công cộng đối với Khu vực Tây Thái Bình Dương và phòng chống SXH là trách nhiệm của tất cả mọi người.

Hãy hành động vì một Việt Nam khỏe mạnh

Hãy hành động vì một Việt Nam khỏe mạnh

Hãy hành động vì một Việt Nam khỏe mạnh

Liên hệ/ Đặt lịch khám