Văn bản pháp luật mới

Luật số 91/2015/QH13 Bộ Luật dân sự

Luật số 91/2015/QH13 Bộ Luật dân sự

Bộ luật này quy định địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý về cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân; quyền về nhân thân và tài sản của cá nhân, pháp nhân trong các quan hệ được hình thành trên cơ sở bình đẳng, tự do ý chí, độc lập về tài sản và tự chịu trách nhiệm

Luật số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012 của Quốc hội về việc Ban hành Luật xử lý vi phạm hành chính

Luật số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012 của Quốc hội về việc Ban hành Luật xử lý vi phạm hành chính

Luật này quy định xử phạt hành chính và các biện pháp xử lý hành chính

Luật số 25/2018/QH14 ngày 12/6/2018 của Quốc hội; Luật Tố cáo

Luật số 25/2018/QH14 ngày 12/6/2018 của Quốc hội; Luật Tố cáo

Luật số 25/2018/QH14 ngày 12/6/2018 của Quốc hội ban hành Luật Tố cáo

Luật số 10/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội; Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Luật số 10/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội; Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Luật số 10/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội; Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Luật Tiếp công dân

Luật Tiếp công dân

Luật số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013 của Quốc hội về việc ban hành Luật tiếp công dân

Liên hệ/ Đặt lịch khám